martes, 19 de abril de 2011

ACTIVITAT 9 (SEGONA PART) ACTIVITAT ESCOLLIDA

Un cop llegides totes les propostes de les diferents activitats que hem penjat al blog, hem
decidit duu a terme l'activitat titulada: “ Què havia?”.

Creiem que és interessant realitzar-la, ja que té una mica de complicació perquè poc a poc anem augmentant la dificultat.
També hem pensat que és una activitat adequada per l'edat del nen, i tenim curiositat de com ho farà.

Fitxa de l'activitat:

 Nom de l'activitat: Què havia?

Objectius: - Memoritzar els objectes.                    
                    - Col·locar els objectes amb el ordre adequat.

Continguts: - continguts procedimentals: Memorització dels diferents objectes.
                        - continguts conceptuals: Els diferents objectes.
                       - continguts actitudinals: Participació a l'activitat.

Duració: Uns 25-30 minuts aproximadament.

Material: Una taula, i 10 objectes diferents.

Edat: 6 anys.

Desenvolupament de l'activitat: Per començar a duu a terme l'activitat col·locarem 5 objectes sobre la taula. El nen els tindrà que observar durant uns segons i intentar memoritzar-los. Un cop passat el temps, agafarem els objectes i els barrejarem amb uns altres 5 objectes més en una altra taula.
El nen tindrà que anar a la taula on hem deixat els objectes barrejats i agafar els 5 que havíem col·locat anteriorment i que ell ha memoritzat.
L'activitat la repetirem varies vegades canviant els objectes i augmentant o disminuint el numero d'objectes.
Per acabar complicarem una mica més l'activitat, farem que el nen faci el mateix, memoritzi els objectes que haurem col·locat a la taula, però els hi farem col·locar al mateix ordre com els havíem col·locat nosaltres.

Avaluació:
 

Sempre
A vegades
Sovint
Mai
Observacions
Ha memoritzat correctament els 3 objectes.

Ha memoritzat correctament els 4 objectes.

Ha memoritzat correctament els 5 objectes.

Ha col·locat els objectes al ordre que li hem demanat.

Ha participat a l'activitat.


martes, 12 de abril de 2011

Activitat 8 ( segona part)

Penso que en aquesta activitat m'agrada més la meva, encara que he llegit totes les altres i crec que la meva està bastant be i completa i penso que me servirà bastant a l'hora d'estudiar per l'examen.
La de la Sandra i la Yanina m'agraden també molt perquè no tenen tanta informació i sol destaquen les coses que creuen elles importants però jo crec que s'han deixat algunes.
A l'hora de fer l'últim repaset per l'examen crec que m'aniria molt be el que han possat elles per estudiar.

ACTIVITAT 9 : COM AVALUAR LA MEMÒRIA D'UN INFANT

ACTIVITAT 9 : COM AVALUAR LA MEMÒRIA D'UN INFANT

Aquesta activitat està pensada per nens més petits pero l'he adaptat a un nivell més gran ja que el nen té 6 anys.
L'activitat consistieix en que el nen memoritzi les diferents imatges d'animals i mostri concentració, perquè desprès haurà d'encerclar aquests animals.
He escollit imatges ja que penso que aquestes són més fàcils de memoritzar que no pas memoritzar uns números. Crec que no és una activitat molt complicada i que la podrà dur a terme fácilment.

 • Nom de l'activitat: El joc de la memòria.

 • Objectius: - Memoritzar diferents imatges. 
   - Encerclar els animals correctes.
                                - Intentar que el nen es concentri.
 • Continguts:
  - continguts procedimentals: Memorització dels diferents imatges.
  - Continguts conceptuals: Les diferents imatges d'animals.
  - continguts actitudinals: Valoració de l'activitat.

 • Duració: 15 minuts.

 • Material: Paper, imatges, boli. 
   
 • Edat: 6 anys

 • Desenvolupament de l'activitat: 
   
Per començar agafaríem 6 imatges de diferents d'animals i se les ensenyaríem al nen. Aquest el que haurà de fer és memoritzar-les, ja que després se les tornaríem a posar en una fitxa però barrejades amb uns altres animals. Per acabar el nen haurà d'encerclar els animals que havia vist al principi i descartar els que s'han possat posteriorment.


 • Avaluació:

Sempre
A vegades
Sovint
Mai
Observacions
Ha memoritzat les imatges indicades.

Ha encerclat correctament les imatges dels 6 animals.

Participa a l'activitat sense protestar.


sábado, 9 de abril de 2011

activitat_8 Fites del desenvolup. cognitiu ( part individual)


Estadi sensoriomotor de 0-2 anys:

ELS PROCESSOS D'ASSIMILACIÓ I ADAPTACIÓ EN L'INFANT


Destacaré 10 aspectes que crec que són més importants de Piaget:

1.Assimilació: els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions. Piaget reconeix 3 classes:
 • La reproductora
 • De reconeixement
 • Generalitzadora

Acomodació: l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions.

SUBESTADIS DE LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU
2. El subestadi de 0 a 1 mes, denominat de “exercici dels reflexos”.
Podem trobar :
 • El reflex de succió.
 • El reflex pupil·lar.
 • Sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.
3. El subestadi de 1 a 4 mesos, denominat de primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària. (RCP)
És el moment de les primeres accions, preparen la intel·ligència
L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos.
No hi ha permanència de l'objecte , però ja manté la mirada.

4. Subestadi de 4 a 8 mesos,
Reacció circular secundària prolonguen directament les RCD i tendeixen a les repeticions d'esquemes coneguts aplicats al món exterior.
El nadó, quan se li presenta un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars.
No hi ha conductes intencionals i que pot fer alguns tipus d'imitació sempre i quan siguin visibles per a ell quan les reprodueixi.

5. Subestadi de 8 a 12 mesos, denominat “”Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions.”
Aquest és important ja que és diferent al estadi anterior, aqui ja hi ha una intencionalitat per aconseguir un objectiu.
Cal dir, que pot reproduir moviments d'un model amb el seu cos.
És produiex el domini inicial de la casualitat i del temps.
El nen té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

6. Subestadi de 12 a 18 mesos.Reacció circular terciàrioa i descobriment de nosu mitjans per experimentació activa.
Té com caracteristica l'exploració i la recerca de la novetat com a tal.
L'assililació i l'acomodació estan clarament diferenciades
La imitació és fa sistemàtica i exacta.
L'infant descbreix les relacions que hi ha entre els objectes i ell mateix.
Progressos en la construcció de l'espai i en la casualitat.

7. Subestadi de 18 a 24 mesos): invenció de nous mitjans per combinació mental.

8. Joc simbòlic: apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

9.Les conductes intel·ligents que impliquen representació mental, això és als 18-24 mesos.
10. La coordinació que mostra l'infant als 4 mesos entre visió i succió. L'infant obra la boca quan veu que la seva mare es descord


DE 2 A 6 ANYS: ESTADI PREOPERACIONAL

L'estadi preoperacional és caracteritza pel pas que ha de fer l'infant des de l'acció fins a l'operació.

Destacaré 5 aspectes que consiedro més importants:


Cinc característiques del pensament preoperatori:
 • El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant està centrat en sí mateix.
 • Centració: Tendència de l'infant a seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat.
 • Sincretisme: L'infant troba semblances o relacions entre objectes i situacions sense fer cap anàlisi prèvia.
 • Juxtaposició: Incapacitat de relacionar o ordenar d'una manera lògica els element que formen un tot.
 • Irreversivilitat: Incapacitat de realitzar una acció en els dos sentits del recorregut, ja que no pot comprendre que es tracta de la mateixa acció però al revés.

2. La representació. Es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc.


3. Tres classes de representacions:
 • El senyal: el significat té una relació pròxima amb el significat. Ex: veiem fum i ho associem amb que hi ha foc.
 • El símbol: La relació no és tan pròxima però hi ha una semblança. Ex: quan imitem a una persona i ràpid sabem qui és.
 • El signe: No hi ha cap lligam. Ex: el llenguatge.

4. Subestadi que va de 2 a 4 anys: El pensament simbòlic i preconceptual, es caracteritza per :
 • Preconceptes: nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix.
 • Raonament: és el que vincula entre sí preconceptes, el seu raonament només té en compte la part del fet.

5. El subestadi que va de 4 a 7 anys.
Denominat el pensament intuïtiu: Augmenta la coordinació de les relacions representatives.
El raonament aconsegueix un progressiu grau de reversibilitat.

domingo, 3 de abril de 2011

Activitat_ 9 proposta en grup

ACTIVITAT 9 PROPOSTA EN GRUP

 
 
IMATGE 1
En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això creiem que, té uns tres anys i mig, tot i que no estem massa segures ja que la possible malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.
 
 
 
IMATGE 2
 
En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per   exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.
 
 
IMATGE 3
 
A la foto podem veure un nen assentat al terra i mirant un conte, és mostra content .Està assentat i amb la mà dreta està assenyalant el dibuix del conte. El tronc i el cap el manté recte i mirant cap abaix, ja que està mirant el conte.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
La seva lateralitat encara no la té assolida però podem veure que li predomina la mà dreta.
La seva prensió podem dir que fa la pinça inferior i la superior la té assolida, podria agafar perfectament una joguina entre el polze i el menovell i podria agafar una joguina molt petita entre el polze i l'índex.

Creiem que té uns 10-12 mesos, ja que és pot aixecar sol i caminar.